Display website for :   Varee Chiang Mai School for Thai Language  Varee Chiang Mai School for English Language
Varee Chiangmai International School in Chiang Mai

โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล

ประวัติโรงเรียน

ทำความรู้จักโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เข้าใจวิสัยทัศน์ และหลักสูตร

อาจารย์วารี ภัทราวณิชย์

ในปี 1976 อาจารย์วารี ภัทราวณิชย์ ได้เริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวารี ที่ต่อมา ได้เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ ในการเรียนการสอนในรูปแบบ child-centre หรือการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเรียนรู้ ทำให้มีคณะครูอาจารย์และ ผู้บริหารสถานศึกษา จากทั่วประเทศ เดินทางมาเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมชม และขอศึกษาระบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียน เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ร่วมทั้งที่โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพ การศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ก็เป็นสิ่งที่ยืนได้ว่า กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียน อนุบาลวารีนั้นโดดเด่น และสามารถขยายฐานแห่งความสำเร็จได้โดยในปี 2002 อาจารย์วารี ได้มอบทางเลือกใหม่อีกครั้งให้กับชาวเชียงใหม่ และชาวต่างประเทศ ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ใน เขตอำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียง ด้วยการเปิดตัว โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อเป็นการขยายฐานการศึกษา จากระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา

VDO แนะนำโรงเรียน

วิดีโอแนะนำโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

คลิกที่นี่เพื่อรับชม

โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล มีวิสัยทัศน์อย่างไร ?

"An Education Beyond Tomorrow" โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลตั้งใจ "สร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากล" คือ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

อะไรคือจุดเด่นการจัดการศึกษา ของโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล ?

จุดเด่นการจัดการการศึกษาของโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล คือ ให้ความสำคัญต่อการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล ที่ สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข ตอบสนองต่อความ สนใจตามศักยภาพของผู้เรียน พร้อมส่งเสริมความถนัดของแต่ละบุคคล ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ ความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐานการสื่อสาร พร้อมรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย

โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลต่างจาก โรงเรียนอื่นอย่างไร ?

โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมจะมอบโอกาสทางการศึกษาที่แตกต่างจากที่อื่นไม่เหมือนใคร ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ทุกคนที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ ที่สร้างความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์ให้แก่บุตรหลาน ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการสอบ แข่งขันเข้าสถานศึกษาตามค่านิยมของสังคมเท่านั้น เพราะระบบการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Children Oriented School ) ของโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมิใช่การเรียนการสอนตามหนังสือแบบเรียนเป็นบทๆ แบบเดิมๆและเน้นการเรียนรู้ที่ต้องอ่านเขียนท่องจำ แต่เพียงอย่างเดียว นักเรียนจึงมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตาม สถานการณ์จริง จากการลงมือปฏิบัติ ค้นคว้า ทดลอง สรุปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปใช้ โดยเน้นสื่อการ สอนเทคโนโลยี แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะวิธีการ เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และ จินตนาการของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักแสวงหาโอกาสที่ถูกต้องต่อการเรียนรู้ และเติบโตอย่างมีวินัย

ทำไมต้องเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล ?

เหตุผลที่ผู้ปกครองย้ายนักเรียนจากสถานศึกษาเดิมมาเข้าเรียนที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เนื่องจากวิสัยทัศน์การ จัดการศึกษาของโรงเรียน คือ ราให้ความสำคัญต่อการสร้างฐานการศึกษาให้กับนักเรียนด้วยมาตรฐานการศึกษา ระดับสากล เน้นให้นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง English as a second Language ซึ่งสอนโดย เจ้าของภาษาทุกระดับทุกวันในโปรแกรมปกติ และยังมี English Program ที่สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สุขพละศึกษา การงานอาชีพเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศิลปะ เป็นภาษาอังกฤษโดยเจ้าของ ภาษา และ Bilingual Program สอนเป็นสองภาษาทั้งไทยและอังกฤษ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้เลือก ตามความพร้อมของผู้เรียน อย่างมีประสิทธิภาพ เราให้ความสำคัญในการจัดชั้นเรียนด้วยสัดส่วนระหว่างจำนวน ครู : นักเรียน : ห้อง ที่พอเหมาะ สามารถ ดูแลใส่ใจให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึง โดยครูที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ เราจัดอาคารสถานที่ที่ออกแบบอย่างมีเอกลักษณ์ การจัดอาคารเรียน อาคารประกอบอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบ สวยงามท่ามกลางธรรมชาติที่สะอาด ร่มรื่นและปลอดภัย ภายในห้องเรียนทุกห้องได้จัดให้มี ระบบปรับอากาศเพื่อให้นักเรียนได้เรียนอย่างมีสมาธิ เราจัดให้มีสื่อการเรียนการสอนสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย มีศูนย์การเรียนและศูนย์กิจกรรมที่ โดดเด่น เช่น ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ (Science Lab) ห้องสมุด (Library) ศูนย์การเรียนของทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้(Resource based learning ) ศูนย์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Lab)ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน นาฏศิลปะ ดนตรี กีฬา (Creative and Sport Center) ศูนย์กิจกรรมภาษาต่างประเทศ (Forance language Resource Center) ห้องพยาบาลที่มีพยาบาลประจำอยู่ (Nursing Room) ห้องประชุมใหญ่ (Auditorium & Chapel) โรงอาหารมาตรฐาน (Refectory) นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังจัดให้มีศูนย์เกษตรแปลงเพาะปลูก สวนสมุนไพร ศูนย์อุตุนิยมวิทยา สนามฟุตบอล สนามบาสเก็ตบอล สนามวอลเล่ย์บอล สนามแบตมินตัน สนามเด็กเล่น และสระว่ายน้ำ ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวก Facilities ทั้งหมดได้จัดขึ้นเพื่อการเสริมสร้างกิจกรรม ที่หลากหลายไห้แก่นักเรียนได้มีทางเลือก และสนุกสนานกับ ประสบการณ์ชีวิต ตลอดช่วงเวลาแห่งการเรียนที่ท้าทาย และได้ประโยชน์สูงสุด ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล

บทสัมภาษณ์อื่นๆ

ร่วมให้คะแนน กับบทความที่ประทับใจ
แบ่งปันบทความนี้ให้เพื่อนของคุณได้ทราบ
Share on Facebook
โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล : การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล | ที่อยู่ : 59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel : 66 (0) 53 140232-4 Fax : 66 (0) 53 140231 E-mail : vcsinfo@varee.ac.th
Copyright © 2017 By Varee Chiangmai International School : An Education Beyond Tomorrow