โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ประวัติโรงเรียน

หน้าแรก > เกี่ยวกับโรงเรียน > ประวัติโรงเรียน

ทำความรู้จัก
โรงเรียนวารีเชียงใหม่

ในปี 1976 อาจารย์วารี ภัทราวณิชย์ ได้เริ่มต้นก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลวารี ที่ต่อมา ได้เป็นหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบ ในการเรียนการสอนในรูปแบบ child-centre หรือการให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเรียนรู้ ทำให้มีคณะครูอาจารย์และ ผู้บริหารสถานศึกษา จากทั่วประเทศ เดินทางมาเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมชม และขอศึกษาระบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียน เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

ร่วมทั้งที่โรงเรียนได้รับการประกันคุณภาพ การศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ ก็เป็นสิ่งที่ยืนได้ว่า กระบวนการจัดการศึกษาของโรงเรียน อนุบาลวารีนั้นโดดเด่น และสามารถขยายฐานแห่งความสำเร็จได้โดยในปี 2002 อาจารย์วารี ได้มอบทางเลือกใหม่อีกครั้งให้กับชาวเชียงใหม่ และชาวต่างประเทศ ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ใน เขตอำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียง ด้วยการเปิดตัว โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เพื่อเป็นการขยายฐานการศึกษา จากระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนวารีเชียงใหม่
มีวิสัยทัศน์อย่างไร ?

"An Education Beyond Tomorrow" โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจ "สร้างคนดี มีปัญญา พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากล" คือ วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

อะไรคือจุดเด่นการจัดการศึกษา ของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ?

จุดเด่นการจัดการการศึกษาของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ คือ ให้ความสำคัญต่อการมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคล ที่ สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ด้วยกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข ตอบสนองต่อความ สนใจตามศักยภาพของผู้เรียน พร้อมส่งเสริมความถนัดของแต่ละบุคคล ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ ความเจริญในยุคโลกาภิวัตน์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นฐานการสื่อสาร พร้อมรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ต่างจาก โรงเรียนอื่นอย่างไร ?

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ พร้อมจะมอบโอกาสทางการศึกษาที่แตกต่างจากที่อื่นไม่เหมือนใคร ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียน ทุกคนที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ ที่สร้างความแตกต่าง อย่างสร้างสรรค์ให้แก่บุตรหลาน ที่ไม่ใช่เป็นเพียงการสอบ แข่งขันเข้าสถานศึกษาตามค่านิยมของสังคมเท่านั้น เพราะระบบการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Children Oriented School ) ของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ซึ่งมิใช่การเรียนการสอนตามหนังสือแบบเรียนเป็นบทๆ แบบเดิมๆและเน้นการเรียนรู้ที่ต้องอ่านเขียนท่องจำ แต่เพียงอย่างเดียว นักเรียนจึงมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ตาม สถานการณ์จริง จากการลงมือปฏิบัติ ค้นคว้า ทดลอง สรุปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปใช้ โดยเน้นสื่อการ สอนเทคโนโลยี แหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาพร้อมเสริมสร้างทักษะวิธีการ เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยกิจกรรมและสื่อที่หลากหลายซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และ จินตนาการของนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักแสวงหาโอกาสที่ถูกต้องต่อการเรียนรู้ และเติบโตอย่างมีวินัย