หน้าแรก >หลักสูตร >ระดับชั้นอนุบาล

ระดับชั้นอนุบาล

แผนกอนุบาลศึกษา โรงเรียนอนุบาลวารีและโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียน การสอน โดยการยึดหลักปรัชญาที่ว่า "การเริ่มต้นที่ดี เป็นรากฐานแห่งความสำเร็จ" วัยอนุบาลเป็นวัยเริ่มต้นของชีวิต มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมองและพัฒนาบุคลิกภาพของเด็ก เป็นพื้นฐานในการสร้างความพร้อม และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ ดังนั้นโรงเรียนจึงมีความเชื่อว่าหากเด็กในวัยนี้ได้รับการส่งเสริม พัฒนาในการสร้างรากฐานความพร้อมที่ดีในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้เด็กมีความสุขและประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต การจัดการศึกษาของแผนกอนุบาลศึกษา จึงมีเป้าหมายในการอบรมเลี้ยง ดูและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กทุกคนได้เริ่มต้นสร้างพื้นฐานที่ดีเหมาะสมกับวัย


หลักการพัฒนานักเรียนระดับอนุบาลศึกษา

หลักการพัฒนาเด็กโดยองค์รวม

โดยเริ่มจากการพัฒนาด้านร่างกายให้ แข็งแรงสมบูรณ์ กระตุ้นให้สมองได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่พัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ให้เป็นผู้มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง ร่าเริง แจ่มใส สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้ พัฒนาด้านสังคมโดยให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รวมทั้งพัฒนาสติปัญญา ส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ บนวิถีชีวิตของเด็กตามสภาพครอบครัว บริบทของชุมชน สังคม และวัฒนธรรมไทย

หลักการจัดประสบการณ์ที่ยึดเด็กเป็นสำคัญ

โดยจัดการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักความเอาใจใส่และจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นการเรียนให้สนุก เล่นให้มี ความรู้ และเกิดพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล

หลักการเสริมสร้างความเป็นไทย

โดยการปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย ความเป็นชาติไทยที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม เคารพนับถือและกตัญญูกตเวที ต่อบิดามารดา มีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ทำให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในตนเอง ครอบครัว ท้องถิ่นและประเทศไทย

ข่าวสารและกิจกรรมของระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรม Fit and Firm [ Kindergarten ]

  22 มีนาคม - 9 เมษายน 2564
เปิดภาคเรียนฤดูร้อนระดับชั้นอนุบาล ช่วงที่ 1

vcskinder

   วันที่ 19 มีนาคม 2564 พิธีจบหลักสูตรระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
ปีการศึกษา2563 (Kindergarten 3 Graduation 2020)

กิจกรรมพี่สอนน้อง [ Kindergarten ]