หน้าแรก >หลักสูตร >หลักสูตรการเรียน

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ได้นำโลกทั้งสองฝั่งมาพบกัน (the best of both worlds) ด้วยการผสมผสานระบบการเรียนการสอนทั้งแบบโลกตะวันตกและโลกตะวันออกเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นให้นักเรียน เติบโตเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต สนับสนุนให้เก่งด้านภาษา เพื่อการค้นคว้า และเข้าถึงองความรู้ที่หลากหลาย สามารถปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลง และเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆ ของโลกใบนี้ นักเรียนโรงเรียนวารีเชียงใหม่ เป็นนักเรียนที่กล้าแสดงออก อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆ ของตัวเอง และครอบครัวโดยนำความรู้ไปปรับใช้อย่างเข้าใจ โดยมุ่งเน้นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบBest นั่นคือ Build Happiness (สร้างสุขในการเรียนรู้) Enhance Thinking (ส่งเสริมความคิด) Strive for results (ผลิตผลงาน) Towards a better society (สืบสานสรรค์สร้างสู่สังคมที่ดี) โดยจุดเด่นของกระบวนการเรียนการสอน คือการนำเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกระดานอัจฉริยะ สื่อการเรียนรู้ และการบูรณาการในสาระวิชาต่างๆ ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ด้านภาษา (Language) วัฒนธรรม (Culture) ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง (Information) และเกิดความเข้าใจ (Understanding) ซึ่งมีการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีหลักสูตรการเรียนดังนี้

หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

แบ่งออกเป็น 3 โปรแกรม

  • โปรแกรมภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 (Thai with English as a Second Language: ESL) จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เป็นภาษาที่สอง บูรณาการวิชาภาษาอังกฤษกับบางรายวิชา เช่น คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Programme) โดยสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ สุขพลศึกษา การงานอาชีพเทคโนโลยี และศิลปะ เป็นภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา ยกเว้นวิชาภาษาไทยและประวัติศาสตร์ไทย ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  • โปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Programme)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นการเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นจากเจ้าของภาษาในวิชาภาษาอังกฤษ และ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ จากครูชาวต่างชาติที่มีคุณวุฒิตรงตามวิชา ส่วนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีสายการเรียนเน้นภาษาอังกฤษที่เรียนจากเจ้าของภาษาอย่างเข้มขั้น

โปรแกรมหลักสูตรนานาชาติ International Programme (IP)

  • Varee Chiangmai School ได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติอีกแห่งหนึ่ง ในชื่อ Varee Chiangmai International School ที่เปิดสอนตามหลักสูตรจากประเทศอังกฤษโดยใช้หลักสูตร International Primary Curriculum (IPC) ในระดับประถมศึกษา คือ Year 1 - 6 และใช้หลักสูตรCambridge Checkpoint ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ Year 7 - 9 และหลักสูตรIGCSE และA-Level ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือ Year 10 - 11 และ Year 12 - 13 ตามลำดับ ขณะที่ในระดับอนุบาลได้ปรับใช้หลักสูตรที่อิงจากหลักสูตร IPC ทั้งนี้ หลักสูตรสำหรับระดับมัธยมศึกษาทั้งหมดควบคุมมาตรฐานการเรียนการสอนโดยCambridge International Examination (CIE) ซึ่งได้รับการยอมรับในมหาวิทยาลัยต่างประเทศมากกว่า500 แห่ง