หน้าแรก >หลักสูตร >ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.

วิสัยทัศน์

สร้างเสริมให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดคำนวณ นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการสร้างเจตคติในการเป็นผู้คิดค้น คิดประดิษฐ์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวิทยาศาสตร์ในขั้นสูงและมีความเป็นสากล

หลักการของหลักสูตร

1. เป็นหลักสูตรที่เน้นพื้นฐานการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีคุณลักษณะของผู้ที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะ
2. เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีจิตวิทยาศาสตร์ มีหลักการและเหตุผล การแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ขั้นสูง
3. เป็นหลักสูตรที่เน้นส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และจิตสาธารณะ

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

1. ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนที่มีความถนัดและสนใจใน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน สามารถลงมือปฏิบัติ ทดลอง ค้นคว้าคำตอบด้วยตนเอง
2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาค้นคว้าจนเป็นนิสัย
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ รวมถึงเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษในการเรียนรู้เนื้อหาสาระวิชาในสิ่งที่ควรรู้ตามหลักสูตร และรายวิชาเพิ่มเติมพิเศษและเพิ่มพูนประสบการณ์ในสิ่งที่ต้องรู้ในขั้นสูง รวมถึงการใช้เทคโนโลยี และภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพื่อมีคุณลักษณะของอัจฉริยะภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์