หน้าแรก >เกี่ยวกับโรงเรียน >แนวการจัดการเรียนการสอน

แนวการจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทรัพยากรเป็นฐานการเรียนรู้ (Resource based learning) เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ จากอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ iPad โดยใช้ Application และซอฟแวร์ต่าง ๆ รวมถึงสื่ออุปกรณ์ทดลองในห้องปฏิบัติการ และแหล่งเรียนรู้ภายนอก โดยครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมกันสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขและให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยนวัตกรรมการสอนสู่กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงการ Project-Based learning (PBL) และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม Team-Based Learning (TBL) ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้ตั้งคำถาม สิ่งที่นักเรียนสนใจเพื่อหาคำตอบ หรือการแก้ปัญหา สร้างสรรค์ชิ้นงาน ผลงานและได้เรียนรู้จากการระดมสมองร่วมกัน มีการหาคำตอบโดยลงปฏิบัติจริงในการศึกษา สำรวจ ทดลองหรือประดิษฐ์คิดค้น บูรณาการวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ที่นักเรียนได้เรียนมาเพื่อให้นักเรียนได้คำตอบและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ในเรื่องที่นักเรียนสนใจและสามารถคิดสร้างสรรค์ต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จะเป็นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในด้านการอ่าน การเขียน การคิดเลข (Reading, Writing, Arithmetic) รวมถึงพัฒนาสมรรถนะ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ และการให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม (Critical Thanking, Communication, Creativity, Collaboration) ครูและนักเรียนมีการวางแผนร่วมกันในการทำกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการแก้ปัญหาและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย


โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ก็ยังมีความตระหนักถึงการใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยี iPad for Education มาใช้ในห้องเรียนให้แก่นักเรียนทุกคน และได้ส่งคณะครูเข้ารับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญของ บริษัท Apple ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป กิจกรรมการเรียนการสอนในแผนการสอนของครูนอกเหนือจากการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นความรู้ หรือจากซอฟแวร์อื่น ๆ แล้ว ครูผู้สอนจะนำ iPad มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Application ต่าง ๆ เพิ่มเติมอย่างหลากหลายตามความเหมาะสมของแต่ละวิชา เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีความสุข และสามารถต่อยอดการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง