หน้าแรก >เกี่ยวกับโรงเรียน >กิจกรรมชุมนุม โครงงานวิชาชีพเลือกอิสระ

แนวการจัดการเรียนการสอน

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะวิชาชีพในอนาคตตามความสนใจและความถนัดของตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานในการเลือกโปรแกรมการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายตามอาชีพที่ตนสนใจและถนัด ซึ่งทางโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรทักษะวิชาชีพตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อเตรียมความพร้อมของอาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดให้มีตัวเลือก 10 วิชาชีพ และกำหนดให้นักเรียนได้เรียนอย่างน้อย 6 วิชาชีพ ทั้งกลุ่มการเรียน สายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป โดยมีวิชาให้นักเรียนได้เลือกเรียน ดังนี้

กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มศิลปศาสตร์
1. เกษตรและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
2. อาหารและการแปรรูป
3. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์
4. ระบบเครื่องกลและหุ่นยนต์
5. อุปกรณ์อัจฉริยะ IoT
1. นักพัฒนาเวปไซต์ และสร้าง Application
2. ธุรกิจกิจอิเล็คทรอนิกส์
3. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4. ศิลปะการแสดง
5. Media Production