หน้าแรก >เกี่ยวกับโรงเรียน >จุดมุ่งหมายหลักสูตร

จุดมุ่งหมายหลักสูตรของโรงเรียนวารีเชียงใหม่

 • มุ่งพัฒนาสติปัญญา (Intelligence) ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ตามศักยภาพของตนเอง
 • มุ่งพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี (English & Technology) ให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
 • มุ่งพัฒนาจิตวิญญาณ (Spiritual) ฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ได้แก่ การประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรม และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อันดีงาม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 • มุ่งพัฒนาความสมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่ (Maturity) ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะของผู้มีสุขภาพ และพลานามัยที่สมบูรณ์ (Health) มีบุคลิกภาพที่ดีมีสุนทรียภาพ เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ดี อีกทั้งมีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
 • มุ่งพัฒนาสังคม (Social Skill) ให้ผู้เรียนยึดมั่นในวิถีชีวิตการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตลอดจนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะและมีความเป็นสากล

จุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้

 • ระดับอนุบาลศึกษา ชั้นเตรียมอนุบาล และอนุบาลปีที่ 1-3 มีระยะเวลาเรียน 4 ปี

  มุ่งสู่เสริมสร้างพัฒนาให้นักเรียนทุกคนมีความพร้อมทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ตามวัยอย่างเหมาะสม เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ในสังคมอย่างมีความสุข มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพของตนเอง มีพื้นฐานการฟัง พูด ภาษาอังกฤษ และมีความพร้อมที่จะได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป อันจะเป็นรากฐานความสำเร็จของชีวิตต่อไปในอนาคต
 • ระดับประถมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ใช้ระยะเวลาเรียน 6 ปี

  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานการอ่านเขียนภาษาไทย เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การคิดคำนวณทักษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานวิทยาศาสตร์การดำรงชีวิตของมนุษย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรมโดยเน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะดนตรี ศิลปะ สุขอนามัย เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี

  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ค้นพบความถนัดและความสนใจ และทักษะกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสม สามารถคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดประเมินค่า และการคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน มีทักษะในการดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้านความรู้ ความดีงาม มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีทักษะการเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และการประกอบอาชีพตามความถนัด
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี

  มุ่งเน้นเพิ่มเติมความรู้ ทักษะวิชาการเฉพาะด้านตามความถนัด และความสนใจตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และวิชาพื้นฐานภาษาไทย สังคม ให้มีความรู้โดยองค์รวม และเพิ่มพูนวิชาเฉพาะด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงพื้นฐานวิชาชีพและทักษะการใช้วิทยาการเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขั้นสูง สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ และเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและมีความเป็นสากล