หน้าแรก >หลักสูตร >International Digital Innovation Programme (IDIP)

• การเปิดโปรแกรมการเรียนใหม่สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนวารีเชียงใหม่
กับวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิต และในการทำธุรกิจเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายต่าง ๆ ซึ่งในอนาคตระบบเทคโนโลยีดิจิตอลจะมีบทบาทเป็นอย่างมาก โดยใช้ข้อมูลข่าวสาร Big Data และ Artificial Intelligence (AI) ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ จะมาทดแทนคน และจะมีธุรกิจอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้น ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้และเตรียมตัวในการที่จะเป็นนักธุรกิจ หรือการทำอาชีพใหม่ ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จึงได้เห็นความสำคัญที่จะเปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ ที่รองรับการพัฒนาของอาชีพต่าง ๆ ในอนาคต ประกอบกับวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ได้มีวิสัยทัศน์เปิดโปรแกรมการเรียนที่รองรับอาชีพใหม่ ๆ ในอนาคตซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ดังนั้น ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทางโรงเรียนจึงได้มีการทำความร่วมมือลงนามข้อตกลงกับทางวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา มีชื่อโปรแกรมว่า “International Digital Innovation Program (IDIP)” เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งโปรแกรม ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ตลอดหลักสูตร ซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้ว หากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI กำหนด ก็จะสามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ โดยการยื่นผ่าน TCAS ในระบบรับตรงต่อไป หากผลการเรียนได้ผ่านเกณฑ์ตามที่วิทยาลัยนานาชาติกำหนด และเมื่อได้เข้าศึกษาต่อแล้วก็จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตในวิชาพื้นฐาน (GE) ของระดับมหาวิทยาลัยปีที่ 1 ได้ จำนวนไม่เกิน 5 กระบวนวิชา

รายวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่จะเรียนในโปรแกรมการเรียน International Digital Innovation Program (IDIP) ซึ่งจัดสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากวิทยาลัยนานาชาติ นวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI มีกระบวนวิชา ดังต่อไปนี้

มัธยมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 6
1. Big Data for Business
2. Introduction to Internet of Things
3. Internet Programming Language
4. Communication & Network in Online Society
1. Internet Database System
2. Consumer Behavior in Digital Economy
3. Cross Border e-Commerce
4. Introduction to Emerging Rules of Disruptive Technology in Trade
1. Computer Science
2. Computer Programming
3. Mathematic (High School)
4. SAT I Mathematic
5. Macroeconomics
6. SAT II microeconomics
7. SAT II Finance & Capital Market
8. SAT I Evidence-Based Reading Writing