การรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2565

หน้าแรก >การรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

 • ระดับชั้นเตรียมอนุบาล เป็นนักเรียนที่อายุครบ 2 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 เป็นนักเรียนที่อายุครบ 3 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 เป็นนักเรียนที่อายุครบ 4 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นนักเรียนที่อายุครบ 5 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

ระดับชั้นประถมศึกษา

 • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นนักเรียนที่อายุครบ 6 ปี บริบูรณ์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 หรือกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประะถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

การซื้อใบสมัคร

 • ซื้อใบสมัครและระเบียบการชุดละ 500 บาท ที่อาคารสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาสูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาอย่างละ 1 ฉบับ กรณีบิดา และมารดา เป็นชาวต่างชาติให้แนบสำเนาหนังสือเดินทางอย่างละ 1 ฉบับ
 • ใบรับรองผลการเรียน (ปพ.1) หรือสำเนาหลักฐานแสดงผลการเรียนที่โรงเรียนออกให้ หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนทุกหน้า
 • หนังสือรับรองกำลังเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 (เฉพาะนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
 • สำเนาประวัติการรับวัคซีน สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา(ถ้ามี)

วิธีการรับสมัคร

 • กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปลงในใบสมัคร
 • แสดงความจำนงโปรแกรมสายการเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในวันที่มายื่นใบสมัคร
 • ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการศึกษาที่อาคารสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนวารีเชียงใหม่
 • กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ http://vixs.varee.ac.th/admission/

การคัดเลือกนักเรียน

ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

 • ทดสอบความพร้อมตามวัย และการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่โรงเรียนนัดหมายเป็นรายบุคคล

ระดับชั้นประถมศึกษา

 • นัดสอบเป็นรายบุคคลทุกวันจันทร์ หรือวันศุกร์ ได้ที่ 053-140232
 • วิชาที่สอบ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : ทดสอบความพร้อมพื้นฐานวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 : ทดสอบความพร้อมพื้นฐานวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์

ระดับชั้นมัธยมศึกษา

 • นัดสอบเป็นรายบุคคลทุกวันจันทร์ หรือวันศุกร์ ได้ที่ 053-140232
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โปรแกรมภาษาไทย ESL (Thai & English as a Second Language Programme)
  และ โปรแกรมภาษาอังกฤษ SEP (Science English Programme) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
  • วิชาที่สอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
  • สอบสัมภาษณ์ พิจารณาแฟ้มสะสมงาน และสมุดรายงานผลการเรียน
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สายการเรียนวิทยาศาสตร์ และสายการเรียนศิลปศาสตร์
  • วิชาที่สอบ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ
  • สอบสัมภาษณ์ พิจารณาแฟ้มสะสมงาน และสมุดรายงานผลการเรียน
 • หมายเหตุ
  • ไม่มีการทดสอบวิชาสังคมศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4

การประกาศผลสอบ

ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

 • แจ้งผลสอบเป็นรายบุคคลหลังจากทดสอบพัฒนาการ
 • มอบตัวพร้อมชำระเงิน ตามกำหนดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ

ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 • แจ้งผลสอบเป็นรายบุคคลทาง http://www.varee.ac.th
 • มอบตัวพร้อมชำระเงิน ตามกำหนดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบ
 • นักเรียนที่สอบไม่ผ่านและประสงค์จะขอสอบใหม่ สามารถแจ้งความจำนงได้ที่ฝ่ายรับสมัคร
  อาคารสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ โดยไม่ต้องซื้อใบสมัคร

โปรแกรมการเรียนที่เปิดรับสมัคร

ระดับชั้นอนุบาลศึกษา

 • โปรแกรมภาษาไทย - อังกฤษ (Thai & English as a Second Language Programme)

ระดับชั้นประถมศึกษา จัดหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนเป็น 2 โปรแกรม ดังนี้

 • โปรแกรมภาษาไทย - อังกฤษ (Thai & English as a Second Language Programme)
 • โปรแกรมภาษาอังกฤษ English Programme (EP)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมี 4 โปรแกรมการเรียน ดังนี้

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ (Science English Programme)
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โปรแกรมภาษาไทย - อังกฤษ (Science English as a Second Language Programme)
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Intensive English Programme
 • ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยี โปรแกรมภาษาไทย - อังกฤษ (Techno English as a Second Language Programme)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการมี 6 สายการเรียน ดังนี้

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Plus Programme)
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Science Mathematics Plus Technology Programme)
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Programme)
 • ห้องเรียนพิเศษนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International Digital Innovation Programm (International College of Digital innovation Chiang Mai University))
 • โปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Mathematics Program)
 • โปรแกรมภาษไทย อังกฤษ และ จีน (Thai English and Chinese Language Programme)
 • หมายเหตุ : เมื่อประกาศผลสอบแล้ว ผู้ปกครองนักเรียนจะต้องติดต่อรายงานตัวยืนยันการเข้าเรียนพร้อมชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าเรียน ตามวัน เวลา ที่กำหนด หากไม่มาตามวัน เวลา ที่กำหนดถือว่าสละสิทธ์ และเมื่อชำระเงินค่าประกันสิทธิ์การเข้าเรียนแล้วจะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

การชำระค่าเทอม

แผนกการเงิน อาคารอำนวยการ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

You will need :

 • แผนกการเงิน อาคารอำนวยการ ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
 • ชำระผ่านธนาคาร :
  ธนาคารกรุงเทพ สาขาสันป่าข่อย
  ชื่อบัญชี : โรงเรียนวารีเชียงใหม่
  เลขที่บัญชี : 253-4-14828-9
  รหัสระบุธนาคาร(SWIFT CODE) : BKKBTHBK
  พร้อมเพย์ : 098-549-8949
 • ท่านสามารถส่งใบเสร็จโอนเงินทางอีเมล์ หรือส่งทางแฟกซ์ เพื่อยืนยันการชำระเงินของท่านดังนี้
  • อีเมล์ : financial@varee.ac.th
  • แฟกซ์ : 66 (0) 53 140231
  • Line ID : @financialvcs
  • Add Friend https://lin.ee/nULIECo
 • หมายเหตุ
  • 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน
  • ค่าอุปกรณ์แรกเข้า ของนักเรียนระดับอนุบาล คนละ 3,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการเรียนของระดับประถมรวมค่าอาหารกลางวัน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  • ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าสำหรับนักเรียนใหม่ ตั้งแต่ชั้น ป.1 - ม.6 คนละ 10,000 บาท (ชำระครั้งเดียว)

ค่าเทอมสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โปรแกรมไทย ESL โปรแกรม EP / ศิลป์อังกฤษ โปรแกรม IDIP International Programme
อนุบาลศึกษา / Foundation 32,000 - - 88,000
ประถมศึกษา / Year 1 – 2 34,000 62,000 - 110,000
ประถมศึกษา / Year 3 – 6 34,000 62,000 - 118,000
มัธยมศึกษาตอนต้น / Year 7 - 9 32,000 46,000 - 129,500
มัธยมศึกษาตอนปลาย / Year 10 - 11 32,500 46,500 75,000 155,500
A Level Year 12 - 13 - - - 185,000

ค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้า (Enrolment Fee)
1. หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ (ESL และ EP) 10,000 บาท
2. หลักสูตรนานาชาติ (International) 50,000 บาท
*หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ 053 140 232