สถานที่ตั้ง , แผนที่โรงเรียน
และการติดต่อฝ่ายต่างๆ

โทรศัพท์

Tel : 66 (0) 53 140232-4
Fax : 66 (0) 53 140231

ติดต่อฝ่ายต่างๆ ของทางโรงเรียน

• ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ (School Information) prvcs@varee.ac.th
• ติดต่ออนุบาลวารี (Kindergarten) kindergarten@varee.ac.th
• ติดต่อโปรแกรมนานาชาติ (International School) international@varee.ac.th
international@varee.ac.th
• แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์ (Webmaster) itsupport@varee.ac.th
• ติดต่อสมัครงาน (Work with us)
vcsinfo@varee.ac.th

สถานที่ตั้ง

59 หมู่ 6 ถ.มหิดล ต.หนองหอย
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000