หน้าแรก >หลักสูตร >ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ระดับชั้นมัธยมศึกษาแผนการเรียนในระดับชั้นม.ต้น มีทั้งหมด 4 โปรแกรม

 • ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีเทคโนโลยี โปรแกรมไทย-ภาษาอังกฤษ (Technology and English as a Second Language Programme)
  เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองรวมถึงให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
 • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(Intensive English Programme)(Gifted English)
  เป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้น รวมทั้งให้เกิดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้นักเรียนใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและการสื่อสาร พร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทย-ภาษาอังกฤษ (Science and English as a Second Language Programme)(Gifted ScienceThai)
  เป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถ ของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพในตัวของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างเข้มข้น โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับห้องเรียนพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษ(Science English Programme) (Gifted ScienceEngiish)
  เป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถ ของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ในโปรแกรมนี้จะสอนโดยครูชาติต่างชาติในรายวิชา ScienceและMathematicsเพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพในตัวของนักเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี อย่างเข้มข้น โดยผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับห้องเรียนพิเศษที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น

แผนการเรียนในระดับชั้นม.ปลาย มีทั้งหมด 6 โปรแกรม

โปรแกรมการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์ : SCIENCE Programme

 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ScienceMathematics Plus Programme)
  มุ่งเน้นในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ทั้ง วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และเพิ่มเติม เน้นการลงมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ การทำโครงงาน(วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยี)อย่างเข้มข้น และการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ
 • โปรแกรมการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (ScienceMathematicsProgramme)
  มุ่งเน้นในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ทั้ง วิชาฟิสิกส์ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน และเพิ่มเติม เน้นการลงมือปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศ
 • ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (ScienceMathematics Plus Technology Programme)
  มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการจะประกอบด้วยประเด็นหลัก คือ ความรู้ด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ และความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยแต่ละองค์ความรู้จะพิจารณาด้านหลักการ-แนวคิด-ทฤษฎี-นวัตกรรม ตลอดจนการนำไปใช้งาน

โปรแกรมการเรียนเน้นศิลปะศาสตร์ : Liberal Art Programme

 • ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Programme)
  มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้น ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติรวมทั้งให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากครูเจ้าของภาษา เพื่อใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
 • ห้องเรียนพิเศษนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (InternationalDigitalInnovationProgramme) (International College of Digital InnovationChiang Mai University)
  มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital literacy)ให้ครอบคลุมการศึกษาด้านการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมดิจิทัล และด้านดิจิทัลสตาร์ทอัพ ซึ่งโปรแกรมนี้ได้ทำข้อตกลงกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล (International College of Digital Innovation: ICDI) ในการพัฒนาการเรียนการสอน
 • โปรแกรมภาษาไทย อังกฤษ และจีน(Thai English and Chinese Language Programme)
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกทักษะ การฟัง การพูดสนทนาภาษาจีน โดยที่เน้นไปในทางภาษาจีนธุรกิจเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในเชิงธุรกิจ