ดำหัวปี๋ใหม่เมือง 2564

19 เมษายน พ.ศ.2564

โรงเรียนวารีเชียงใหม่จัดกิจกรรม “ดำหัวปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี2564 
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และฟื้นฟู ประเพณี อันดีงามของไทยและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกคณะครู บุคลากรและนักเรียน ให้รักษาหวงแหนคุณค่าความเป็นไทยที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนร่วมกันสืบสานอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะการแสดงออกถึงความกตัญญููต่อผู้มีพระคุณ
ภายในงานมีการจัดขบวนแห่เครื่องครัวรดน้ำดำหัวของคณะครู บุคลากร นักเรียน มอบพานข้าวตอกดอกไม้สูมาคาราวะเครื่องครัวดำหัว และขันสลุงน้ำขมิ้นส้มป่อยรดน้ำดำหัว อาจารย์วารี ภัทราวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยที่จะมาถึงนี้ 

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19 ทางโรงเรียนจึงได้จัดประเพณีแบบเล็ก ๆ ในวันที่ 09 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา

School Contact Info

Varee Chiangmai School

59 nonghoi
moung chiangmai

053-140232
vcsinfo@varee.ac.th

Mon – Fri 8:00A.M. – 4:00P.M.

Social Info